Browse the words and phrases or search directly for specific terms with the search function. Terms are written in Chinese characters and Romanization systems. There are also accompanying audio files for the Chinese pronunciations.Terminology by category

 pain
  tong4  
Palm 手掌
  shou3 zhang3  
palpitations 心悸      N/A
  xin1 ji4  
Pancreas 胰腺
  yi2 xian4  
Pancreatitis 胰腺炎
  yi2 xian4 yan2  
pap smear 柏氏抺片檢查      N/A
  bai3 shi4 mo4 pian4 jian3 cha2  
paralysis 癱瘓
  tan1 huan4  
Parathyroid 副甲狀腺
  fu4 jia3 zhuang4 xian4  
Parkinson´s disease 帕金遜病
  pa4 jin1 xun4 bing4  
paternal grandfather 爺爺      N/A
  ye2 ye5  
paternal grandmother 奶奶      N/A
  nai3 nai5  
patient 病人
  bing4 ren2  
pediatrician 兒科醫生
  er2 ke1 yi1 sheng1  
Penis 陰莖
  yin1 jing1  
peptic ulcer disease 消化性潰瘍
  xiao1 hua4 xing4 kui4 yang2  
perception 知覺
  zhi1 jue2  
Peripheral Nervous System 外圍神經系統
  wai4 wei2 shen2 jing1 xi4 tong3  
phone number 電話號碼
  dian4 hua4 hao4 ma2  
physical exam 體格檢查
  ti3 ge2 jian3 cha2  
physician 醫生
  yi1 sheng1  
pills 藥丸
  yao4 wan2  
Pituitary gland 腦下垂體
  nao3 xia4 chui2 ti3  
Placenta 胎盤
  tai1 pan2  
platelets 血小板
  xie3 xiao3 ban3  
pneumococcal 肺炎
  fei4 yan2  
Pneumonia 肺炎
  fei4 yan2  
polio 小兒痲痺症
  xiao3 er2 ma2 bi4 zheng4  
Pons 腦橋
  nao3 qiao2  
positive 陽性
  yang2 xing4  
posture 姿勢
  zi1 shi4  
PPD 結核菌苗測試
  jie2 he2 jun1 miao2 ce4 shi4  
pregnancy 懷孕
  huai2 yun4  
premature birth 早產
  zao3 chan3  
premature ejaculation 早泄
  zao3 xie4  
prenatal 產前
  chan3 qian2  
prescription 藥方
  yao4 fang1  
press 按下去
  an4 xia4 qu4  
problems with concentration 集中精神有困難
  ji2 zhong1 jing1 shen2 you3 kun4 nan2  
progesterone 黃體素
  huang2 ti3 su4  
progressing in intensity 越來越痛
  Yue4 lai2 yue4 tong4  
Prostate 前列腺
  qian2 lie4 xian4  
prostate cancer 前列腺癌
  qian2 lie4 xian4 ai2  
Psoriasis 干癬
  gan1 xian3  
public health 公共衛生
  gong1 gong4 wei4 sheng1  
pull
  la1  
pulse 脈搏
  mai4 bo2  
purple 紫色
  zi3 se4  
push
  tui1  
Pyelonephritis 腎盂腎炎
  shen4 yu2 shen4 yan2