Browse the words and phrases or search directly for specific terms with the search function. Terms are written in Chinese characters and Romanization systems. There are also accompanying audio files for the Chinese pronunciations.Terminology by category

 babble 牙牙學語
  ya2 ya2 xue2 yu3  
Back 背部
  bei4 bu4  
backache 背痛
  bei4 tong4  
bacteria 細菌
  xi4 jun4  
bad breath 口臭
  kou3 chou4  
balance 平衡
  ping2 heng2  
before 以前
  yi3 qian2  
belch 打嗝/打飽嗝
  da3 ge2 /da3 bau3 ge2  
belch/burp 打嗝
  da3 ge2  
Benign prostatic hypertrophy 良性前列腺肥大症
  liang2 xing4 qian2 lie4 xian4 fei2 da4 zheng4  
big
  da4  
birth control 節育/避孕
  jie2 yu4/bi4 yun4  
birth control pill 避孕丸
  bi4 yun4 wan2  
birthday 生日
  sheng1 ri5  
black 黑色
  hei1 se4  
Bladder 膀胱
  pang2 guang1  
bloated 腸胃氣脹
  chang2 wei4 qi4 zhang4  
Blood
  xie3  
blood pressure 血壓
  xie3 ya1  
blood sugar 血糖
  xie3 tang2  
Blood test 血液檢查      N/A
  xie3 ye4 hua4 yan4  
blood transfusion 輸血
  shu1 xie3  
Blood vessel 血管
  xie3 guan3  
bloodstream 血液
  xie3 ye4  
blue 藍色
  lan2 se4  
blurring 視線摸糊
  shi4 xian1 mo2 hu2  
blurry vision 眼花
  yan3 hua1  
body temperature 體溫
  ti3 wen1  
Bone 骨骼
  gu3 ge2  
bone density 骨質密度
  gu3 zhi4 mi4 du4  
Bone marrow 骨髓
  gu3 sui3  
booster shot 免疫增強劑
  mian3 yi4 zeng1qiang2 ji4  
bowel movement 排便
  pai2 bian4  
boyfriend 男朋友
  nan2 peng2 you3  
Brain
  nao3  
brain waves 腦電波
  nao3 dian4 bo1  
Brainstem 腦幹
  nao3 gan4  
Breast 乳房
  ru3 fang2  
breast cancer 乳癌
  ru3 ai2  
Bronchitis 支氣管炎
  zhi1 qi4 guan3 yan2  
bronchoscopy 支氣管鏡檢查      N/A
  zhi1 qi4 guan3 jing4 jian3 cha2  
Bronchus 支氣管
  zhi1 qi4 guan3  
brown 咖啡色
  ka1 fei1 se4  
bruise
  yu1  
brushing 刷牙
  shua1 ya2  
burns 灼傷
  zhuo2 shang1  
Buttock 臀部
  tun2 bu4